Agencia Colors TERMOS E CONDIÇÕES

LAATSTE UPDATE: 16 MAART 2023

Os termos e condições (“Termos”) descrevem como Agencia Colors ("Empresa," "nós", e "nosso") regula o uso deste website https://agenciacolors.digital (o "website").Por favor leia as informações a seguir com cuidado de forma a entender as nossas praticas referentes ao uso do website. A Empresa poderá alterar os Termos a qualquer altura. A Empresa poderá informa-lo da alteração dos Termos utilizando os meios de comunicação disponíveis. A Empresa recomenda que verifique o website com frequência de forma a que veja a versão atual dos Termos e as versões anteriores.

 1. PRIVACY BELEID
  Ons privacybeleid is beschikbaar op een andere pagina. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Door onze website te gebruiken, erkent u dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met ons privacybeleid en de manier waarop wij uw gegevens verwerken.
 2. JOUW REKENING
  Bij het gebruik van onze website bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord en andere gegevens. U kunt uw account niet doorgeven aan derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang als gevolg van nalatigheid van de gebruiker (accounteigenaar). Het bedrijf heeft het recht om de dienst te beëindigen, of uw account te annuleren en uw gegevens te verwijderen, als u uw account deelt.
 3. DIENSTEN
  De website stelt u in staat gebruik te maken van de op de website beschikbare diensten. U mag deze diensten niet gebruiken voor illegale doeleinden.
  Wij kunnen in sommige gevallen een vergoeding bedingen om de website te kunnen gebruiken. Alle prijzen worden apart gepubliceerd op de daarvoor bestemde pagina's op de website. We kunnen in sommige gevallen en op elk moment de waarden wijzigen om toegang te krijgen.
  We kunnen ook betalingsverwerkingssystemen gebruiken die betalingsverwerkingskosten met zich meebrengen. Sommige van deze kosten kunnen verschijnen wanneer u een bepaalde betaalmethode kiest. Volledige details van de vergoedingen voor deze betalingssystemen zijn te vinden op hun respectievelijke websites.
 4. DIENSTEN VAN DERDEN
  De website kan links bevatten naar andere websites, applicaties of platforms.
  We hebben geen controle over de websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en ander materiaal op die websites. Wij stellen deze aan u ter beschikking en onderhouden al onze diensten en functionaliteit op onze website.
 5. VERBODEN GEBRUIK EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
  We verlenen u een herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van onze website vanaf een apparaat in overeenstemming met de Voorwaarden.
  U mag de website niet gebruiken voor illegale of verboden doeleinden. U mag de website niet gebruiken op een manier die de website zou kunnen uitschakelen, beschadigen of verstoren.
  Alle inhoud die op onze website aanwezig is, inclusief tekst, code, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, video's, software die op de website wordt gebruikt (hierna en hierna de "Inhoud"). De inhoud is eigendom van het bedrijf of haar contractanten en wordt beschermd door de wet (intellectueel eigendom) die deze rechten beschermt.
  U mag de inhoud niet posten, delen, wijzigen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of afgeleide werken maken en verkopen, of anderszins gebruiken. Uw gebruik van de website geeft u niet het recht om illegaal en ongeoorloofd gebruik van de inhoud te maken en u zult in het bijzonder de eigendomsrechten of mededelingen in de inhoud niet kunnen wijzigen. U mag de Inhoud alleen gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het bedrijf verleent u geen licentie voor het intellectuele eigendom van de inhoud ervan.
 6. BEDRIJFSMATERIALEN
  Door uw inhoud te plaatsen, in te dienen, in te dienen of te uploaden, wijst u de rechten toe om die inhoud aan ons te gebruiken voor de ontwikkeling van ons bedrijf, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten op uitzending, openbare weergave, distributie, openbare uitvoering, het kopiëren, reproduceren en vertalen van uw Inhoud; en publicatie van uw naam in verband met uw Inhoud.
  Er wordt geen vergoeding betaald in verband met het gebruik van uw Content. Het Bedrijf is niet verplicht om Inhoud die u bij ons indient te publiceren of ervan te genieten en kan uw Inhoud op elk moment zonder kennisgeving verwijderen.
  Door uw Inhoud te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inhoud bezit.
 7. AFWIJZING VAN BEPAALDE VERANTWOORDELIJKHEDEN
  Informatie die beschikbaar is via de website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor dergelijke onnauwkeurigheden en fouten.
  Het bedrijf doet geen uitspraken over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de inhoud en de diensten die beschikbaar zijn op de website. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden alle Inhoud en diensten geleverd "zoals ze zijn". Het bedrijf wijst alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze inhoud en diensten af, inclusief garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.
 8. VERGOEDING
  U stemt ermee in om het bedrijf, zijn managers, directeuren, werknemers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle kosten, verliezen, uitgaven (inclusief advocatenhonoraria), aansprakelijkheden die verband houden met of voortvloeien uit uw plezier of onvermogen om te genieten van de website, of uw bedrijfsdiensten en producten, uw schending van de voorwaarden, of uw schending van de rechten van derden, of uw schending van de toepasselijke wetgeving. U moet met het Bedrijf samenwerken bij het aanwenden van alle beschikbare verdedigingen.
 9. ANNULERING EN BEPERKING VAN TOEGANG
  Het bedrijf kan uw toegang tot of account op de website en zijn respectieve diensten op elk moment zonder kennisgeving beëindigen of blokkeren in het geval dat u de algemene voorwaarden schendt.
 10. MEERDERE
  Het recht dat van toepassing is op de Voorwaarden is het materiële recht van het land waar het Bedrijf is gevestigd, met uitzondering van de collisieregels. U mag de Website niet gebruiken in rechtsgebieden die niet alle bepalingen van de Voorwaarden uitvoeren.
  Als gevolg van de voorwaarden of het gebruik van de website wordt er geen partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en het bedrijf geïmpliceerd.
  Niets in de Voorwaarden doet afbreuk aan het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten of vereisten van de overheid, justitie, politie en wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de Website.
  Als enig deel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, dan worden de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen geacht te zijn vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die vergelijkbaar zijn met de originele versie van de Voorwaarden en andere delen en secties van de Overeenkomst. De voorwaarden zijn van toepassing op u en het bedrijf.
  De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de website en de voorwaarden vervangen alle eerdere communicatie en aanbiedingen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het bedrijf.
  Het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van hun verplichtingen wanneer het falen of de vertraging het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van het Bedrijf, met inbegrip van technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo's, opstanden, handelingen, voorschriften, , wetgeving. of overheidsbevelen, terroristische daden, oorlog of enige andere kracht buiten de controle van het bedrijf.
  In het geval van geschillen, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie tussen het bedrijf en u met betrekking tot de website of andere gerelateerde zaken, of de voorwaarden, komen u en het bedrijf overeen om te proberen dergelijke geschillen, eisen, claims, geschillen, of rechtsgronden door te goeder trouw te onderhandelen, en in het geval dat dit niet gebeurt, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar het bedrijf is gevestigd.
 11. CLAIMS
  We doen er alles aan om eventuele klachten over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken op te lossen. Als u een klacht wilt indienen over deze voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: [e-mail beveiligd]. Wij zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen op uw klacht reageren. We hopen eventuele klachten die onder onze aandacht zijn gebracht op te lossen, maar als u van mening bent dat uw klacht niet adequaat is opgelost, behoudt u zich het recht voor om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
 12. CONTACTGEGEVENS
  We verwelkomen uw opmerkingen of vragen over deze voorwaarden. U kunt ons schriftelijk bereiken op: [e-mail beveiligd]